Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ


Lost Password?

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

News letter


ΚΑΙΡΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Print E-mail
 
mitlogo

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Ἡ Δρυϊνούπολη, ἐρειπωμένη πόλη τῆς Βορείου Ἠπείρου, ταυτίζεται μέ τήν Ἀδριανούπολη τῆς Ἠπείρου (στήν Ἐπαρχία Ἀργυροκάστρου). Καί μέ τά δύο ὀνόματα συναντᾶται στίς πηγές, ἄλλοτε ὡς Δρυϊνούπολη καί ἄλλοτε ὡς Ἀδριανούπολη.

Ἀρκετά νωρίς δέχθηκε τόν Χριστιανισμό, ἀπό τό ἀποστολικό κέντρο τῆς Ἠπείρου, τήν  Νικόπολιν. Ὡς ἐπισκοπή ὑπό τόν Μητροπολίτη Νικοπόλεως ὑφίσταται ἀπό τόν Ε΄ τουλάχιστον αἰώνα, ἀφοῦ ὑπάρχει μαρτυρία ὅτι ὁ Ἐπίσκοπός Ἀδριανουπόλεως  Εὐτύχιος  μετεῖχε στήν Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο (451 μ.Χ.).

Κατά τόν ΙΑ΄ αἰώνα ὑπαγόταν στήν Ἀρχιεπισκοπή τῆς Ἀχρίδος. Ἀπό τό 1285 στήν Ἀρχιεπισκοπήν Ἰωαννίνων, μέ ἕδρα ἀργότερα τό Ἀργυρόκαστρο. Μεταξύ τῶν ἐτῶν 1813-1821 ἑνώθηκε προσωρινά μέ τήν Ἐπισκοπή Χειμάρας καί Δελβίνου.

Ἡ Ἐκκλησιαστική περιφέρεια Δρυϊνουπόλεως τό 1923, ὅταν ἔγινε ὁ καθορισμός τῶν Ἑλληνοαλβανικῶν συνόρων, περιωρίστηκε στά ἐντός τῆς Ἑλλάδος ἐναπομείναντα λίγα χωριά της στήν περιφέρεια Πωγωνίου, τό κυριότερο δέ τμῆμα αὐτῆς ἀποτέλεσε τήν ἐντός τοῦ Ἀλβανικοῦ Κράτους συσταθεῑσα κατά τό 1937 Ἐπισκοπή Ἀργυροκάστρου.

Τόν Νοέμβριο τοῦ 1924, μετά τήν Μικρασιατική καταστροφή, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἔχοντας τήν πνευματική δικαιοδοσία ἐπί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν τῆς Ἑλλάδος, ἵδρυσε διά τῆς ὑπ' ἀριθμ. 4427/8-11-1924 πράξεως αὐτοῦ, νέες προσωρινές Μητροπόλεις στίς χώρες αὐτές μέ ὅρια καί ἐκταση τά διοικητικά ὅρια τῶν ἐπί Τουρκοκρατίας ὑποδιοικήσεων γιά προσωρινή τακτοποίηση τῶν ἐκ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί Θράκης καταφυγόντων προσφύγων Ἀρχιερέων στό ἐλεύθερο Ἑλληνικό κράτος. Ἔτσι συστήθηκαν στήν Ἤπειρο οἱ Μητροπόλεις α) Μετσόβου, β) Φιλιατῶν καί γ) Δρυϊνουπόλεως και Πωγωνιανῆς. Ἡ τελευταία μέ ἔδρα τό Δελβινάκι, περιελάμβανε τήν ὑποδιοίκηση Πωγωνίου, ἡ ὁποία σέ μεγάλο βαθμό συνέπιπτε μέ τά ὅρια τῆς διαλυθείσης τό 1863 Ἀρχιεπισκοπῆς Πωγωνιανῆς. Μητροπολίτης αὐτῆς τοποθετήθηκε ὁ ὑπό τῶν Ἰταλῶν ἀπελαθείς (1916) Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως καί Ἀργυροκάστρου Βασίλειος, φημιζόμενος «ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Βορείου Ἠπείρου».

Τήν 10η Μαρτίου 1936, διά τῆς ὑπ' ἀριθμ. 961/1070 πράξεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, προσαρτήθηκε στήν συγχωνευθείσα Μητρόπολιν Δρυϊνουπόλεως καί Πωγωνιανῆς, καί ἡ τέως Μητρόπολις Βελλᾶς καί Κονίτσης, ἀπαρτίζοντας ἔτσι τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης, ἀφαιρεθέντος τοῦ τίτλου «Βελλᾶς». Ἔκτοτε ἡ Ἱερά Μονή Βελλᾶς καί τά πέριξ αὐτῆς 42 χωριά, πού τότε ἀνήκαν πολιτικά στήν ὑποδιοίκηση Ἰωαννίνων, προσαρτήθηκαν στήν Ἱερά Μητρόπολιν Ἰωαννίνων. Ἡ ἀνωτέρω ἀπόφαση τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει ὡς ἐξῆς: «Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔχουσα ὑπ' ὄψιν 1) Το 8ον ἄρθρον παράγραφος τελευταία τοῦ κωδικοποιηθέντος Καταστατικοῦ τῆς Ἐκκλησίας Νόμου 5438, 2) Τήν ὑπ' ἀριθμ. 4427 τῆς 8ης Νοεμβρίου 1924 Πατριαρχικήν Ἐγκύκλιον 3) Τήν ἐν τῇ ΙΕ΄ συνεδρίᾳ καί ἀπό 21 Ὀκτωβρίου 1931 ληφθεῖσαν ἀπόφασιν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, περί καταργήσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελλάς καί Κονίτσης, 4) Τήν ἐν τῇ 35η συνεδρίᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 27 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. ληφθεῖσαν ἀπόφασιν, περί καταστάσεως τοῦ ἄχρι τοῦδε Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελλᾶς καί Κονίτσης κ. Ἰωάννου εἰς τήν χηρεύουσαν Μητρόπολιν Δρυϊνουπόλεως καί Πωγωνιανῆς, ἐν τῇ σημερινή συνεδρίᾳ  αὐτῆς ἀποφαίνεται: ὅτι ἡ Ἱερᾶ Μητρόπολις Βελλᾶς καί Κονίτσης μετά τήν ἤδη κανονικήν χηρείαν αὐτῆς προσαρτᾶται εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Δρυϊνουπόλεως καί Πωγωνιανῆς, ὑπό τόν τίτλον Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς, Χειμάρρας, Κουρέντων καί Κονίτσης.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 10 Μαρτίου 1936

Ὁ πρόεδρος + Ἀθηνῶν Χρυσόστομος».   

            Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης, ὅπως καί ὅλες οἱ Μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν, ὑπάγεται στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλά ἀπό τό 1928, διοικεῖται ἐπιτροπικῶς ἀπό τήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος,  ἐνώ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης διατηρεῖ σ' αὐτές ἐξ ὁλοκλήρου τά πνευματικά του δικαιώματα.

 

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

 
Advertisement

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

untitled-1.png
 • video
 • online movies porn
 • free online orgasm videos
 • free online sex videos hardcore
 • video
 • watch free teenie porn online babes
 • free online tranny porn videos
 • sexy bikini contest online
 • watch asian xxx online
 • free online porn young teens
 • video
 • Hot online sex videos
 • free adult videos for couples online
 • the real sex xtra online video
 • little girl porn movie online
 • cheap porn webcam sex
 • video of online sex toys
 • young hardcore gallery mgp
 • indian sex mujra videos online
 • tea party hostess teen costume
 • porn online videos free
 • black sex trailers online
 • video
 • erotic movies stream free online
 • online porn videos indian girls
 • erotic videos buy shop
 • watch free lesbian porn videos online
 • youmg asian porn
 • video
 • dresses on sale for young girls
 • video
 • watch ebony porn online
 • video
 • free ebony movies online
 • discount petite dresses for special occasion
 • video
 • naked sales girls fuck customers
 • sexy adult couples costumes
 • kelly price naked pictures
 • amateur pornographic photography for sale
 • free hardcore porn videos online
 • girls black costume
 • video
 • teen age mgirls shaving
 • watch the movie my girl online
 • video
 • video
 • Sex and lucia online movie
 • video
 • anal free online porn first time
 • camgirl carmen exposes breasts
 • video
 • sex with videos online
 • free xxx porn online
 • porn online free forced anal probe
 • video
 • amateur porn dvds for sale
 • Watch the movie sex and the city online
 • bikini round up online sex
 • anal free online porn first time
 • free porn videos online free
 • video
 • video
 • online horny nude teen galleries
 • teens in swimming costume pics
 • video
 • free youmg girl nudist pics
 • video
 • video
 • video
 • video
 • free online guy on girl porn
 • free online tiny girls sex videos
 • video
 • masks costumes pictures black light dance
 • free videos online girls sexy
 • porn didtal movies online
 • female xxx diaper sex free online
 • video
 • video
 • free online amateur sex
 • vview naked teens online
 • video
 • nasty bizarre porn videos free online
 • new katie price naked pics
 • video
 • porn buy movie anal beads
 • free streamimg porn facial
 • video
 • kate beckensale tits in the movies
 • online xxx porn
 • free black online movies xxx
 • better sex video free online
 • free flashing tits movies online
 • love girls online porn
 • free hardcore porn mpges online
 • free online ipod porn movies
 • free online celebrity fake porn videos
 • costa rica sexy babes
 • pics of sex costumes
 • free online pussy licking movies
 • movies online erotic
 • video
 • girl on girl videos online
 • watch softcore movies online free
 • free online painful screaming porn movies
 • tranny anal fuckimg movies
 • free movies mgp sex fucking
 • free sex videos to view online
 • porn movies wacth online free
 • free online sex comedy movies
 • moaning porn free online videos
 • free online black dicks bbw white
 • video
 • Kate beckinsale sex scenes
 • teen sex videos online free
 • video
 • free online anal sex spanking stories
 • prego sex and free videos online
 • amateur sex online
 • free online teenage sex movies
 • video
 • Sex and city movie watch online
 • video
 • younmg brunette pussy fucking
 • download online porn movies
 • online sex videos black dudes white
 • anal sex in stockimgs
 • video
 • pictures of the omg girls
 • video
 • free lesbian porn movie sonline
 • video
 • free online erotic pussy licking movies
 • naked costa rican girls pictures
 • free young sex online
 • what is fair price for pussy
 • indigo clarks petite syrah boots sale
 • sex video online free
 • online sjemale sex videos
 • free online mandingo porn star videos
 • video
 • karla spice sex on megavideo online
 • video
 • erotic movies watch online free
 • online young teen models
 • black friday dicks sporting goods sale
 • mature porn movies free watch online
 • pictures of halloween costumes for couples
 • black farmgirl porn
 • Movie sex online
 • hardcore movies online
 • free longer online porn movies
 • plus sizes halloween pussy costume
 • video
 • original asian videos online
 • adult online hardcore xxx stories
 • online erotic latino videos
 • video cards sale black friday
 • video
 • online video amateur
 • free sex videos hd online
 • black online video
 • picture of anal sac disorders
 • online alogs for petite sizes
 • maxxxcock free gy porn videos online
 • sexy weather girl online
 • kate beckinsale hot pics bikini
 • where to buy pussy willows
 • hardcore videos jizzonline
 • streaming online free movies facial
 • sexy sales promotion girls
 • free online fingering videos
 • video
 • amateur porn videos online
 • free online videos i porn
 • youmg ameture teens getting naked
 • video
 • video
 • sexy black spider girl costume
 • sex video in halloween costumes
 • free online porn videos of teens
 • meet girls for sex online
 • dasi homemade sex videos online free
 • video
 • little caprice anal hardcore
 • online hollywood erotic movies free
 • video free online sex
 • water sports porn videos free online
 • sexy preist and nun couples costume
 • bikini round up online sex
 • pictures of girls in halloween costumes
 • girls cumming porn free online
 • nude amateur home camcorder videos
 • free online porn videos with chains
 • video
 • free online teen ouple sex movies
 • online free sex movie
 • free online young teen porno videos
 • see free xxx sex online free
 • video
 • wife spanking online video streaming authentic
 • video
 • online asian sex cams
 • free ebony lesbian user video online
 • amatuer girls online videos
 • video
 • free online asian sex tubes
 • video
 • free online naked sexy girls striping
 • pictures of ines rosales tits
 • porn sex videos online
 • free online virgin porn videos
 • erotic witch costume galleries
 • free online naked girl pictures
 • free online videos with babes
 • video
 • video
 • free online forced anal porn
 • free online petite girls nude
 • video
 • watch free hardcore sex online
 • free online video anal sex
 • video
 • movie black moon foresale
 • womens sexy gangster girl costume shoes
 • watch girl play movie free online
 • free online videos of naked girls
 • video
 • online xxx shemale dvd stores
 • amateur swinger vhs videos for sale
 • online girls havig sex
 • video
 • pregnant couples sexual position online photos
 • farmgirls having sex with s
 • sale womens clothing size petite
 • video
 • video
 • buy pussy pop
 • free online blowjob video instructions
 • mature woman sex buy
 • video
 • free online extreme hardcore porn
 • watch asian online movies
 • wholesale girls party dresses
 • online asian porn
 • beautiful milf mature pussy hairy online
 • asian pantyhose sales video
 • big black cock fuck buy
 • video
 • petite wholesale clothing vendors
 • porn actual movies online
 • video
 • anal teen mgp
 • video
 • hot sexy black girls in costumes
 • video
 • video
 • black lesbian free porn online
 • coldwater creek petite sale
 • New york online teen clothes
 • where to buy black sexlink chickens
 • online streaming asian videos
 • video
 • free online hardcore anal sex
 • movies online deep throat
 • video
 • little young teen online porn vidoes
 • where to buy hardcore adult movies
 • black beauty hair magazine online
 • free online sex movies stormy daniels
 • free vintage porn videos online
 • best sex videos online
 • watch free teenie porn online babes
 • brother sister sex videos online
 • video
 • hardcore mature lomg movies
 • free interracial threesome adult movies online
 • free streamimg porn facial
 • free online anal video
 • video
 • doc johnson pussy pump buy
 • free online eduional sex videos
 • nocost amateur adult video sites
 • video
 • video
 • free porn pics and vids online
 • video
 • video
 • video
 • hot asian teen porn online
 • cheap shemale sex lines
 • video
 • video
 • girl videos priceless
 • video
 • kate beckinsale naked video free
 • mature male xxx online vids
 • hot milf sex videos online
 • free online streaming teen porn video
 • katie price hardcore sex videos
 • discount womens petite plus size clothes
 • dating young girls in costa rica
 • video
 • young teen models online
 • video
 • streaming onlinefree porn video egories
 • video
 • free online porn girls
 • video
 • xxx teen costume
 • hardcore porn online free
 • free sex movies to watch online
 • free lesbian porn watch online
 • sexy halloween pinup army girl costume
 • teen wifes for sale
 • teenyb pucker bikini sale
 • video
 • mature sexy videos online free
 • watch free movies online vampires suck
 • girls sex online free
 • black and white costume party
 • video
 • watch softcore movies online megavideo
 • video
 • watch online free porn film video
 • petite jag jeans corderoy
 • free online amateur adult videos
 • video
 • xxx online teen porn videos
 • free online porn videos steaming live
 • price deals on erotic videos
 • online best blowjob by black
 • download dreamgirlz tori black free
 • sexy gotham girls costumes
 • online husband and wife sex video
 • free online hardcore fucking videos
 • transexual shemale online download
 • asian teen ass mgp
 • old guys young girls mgp
 • free gang bang porn online
 • my wife for sale sex porn
 • online hollywood porn movies watch
 • porn homemade amateur we buy
 • teens anal online movie
 • cheap sex toys and movies
 • buy victor mature movies
 • blonde mom sons black buy erotic
 • video
 • video
 • girl cock sucking online movies
 • free anonymous online video porn
 • teen fuck buy
 • video
 • sexy teen costumes dorothy
 • sex avi online movies
 • free online nude pics of chicks
 • free online videos ass fucking guys
 • petite sophistie online
 • porn movies to buy
 • sexy girls in naughty costumes
 • free online streaming holywood porn videos
 • black and white ebony for sale
 • order sexy soccer babes calendar
 • ypumg teend fuck
 • halloween costumes whores naked pictures teens
 • Big boobs online video
 • Watch sex and the city full movie online
 • videosale blowjob and handjob
 • free hardcore adult sex stories online
 • stream online celebrity sex videos
 • asian school girl costume
 • sleeping beauty halloween costumes for teenagers
 • womens sexy black elvis costume
 • pick up lines sex online videos
 • video
 • free online sex videos brazzers
 • porn videos and for sale
 • video
 • video
 • video
 • cartoon online sex videos
 • online sex video sharing sites
 • ebony vids online
 • free online x sex videos
 • sex porn free videos online
 • hardcore teen youmg porn movies
 • free porn online lesbians
 • nude young girls in costa rica
 • cheap petite size clothes
 • free online shemale sex videos
 • free online hardcore lesbian sex
 • buy erotic movies
 • Huge tits online
 • hardcore xxx free online porn
 • video
 • online video deep throat cock
 • petite teens mgp
 • watch free online pornstar movies
 • video